AKTUELLE SAKER

Oppdatert 20.06.17

Rådets møter har til nå, i tillegg til å diskutere mandatet og prinsipielle problemstillinger,  vært konsentrert å finne aktuelle kanaler for å synliggjøre virksomheten.  Det er levert høringsuttalelser i forbindelse med planendringer i skole- og barnehage, og i inspillsperioden i forbindelse med ny generell del av læreplanen ble det også laget en film som ble spredt via mange kanaler.

Det har i løpet av perioden kommet en del henvendelser både fra enkeltpersoner og lokale fagforeningslag. Rådet har til nå mottatt 14 saker til behandling. Det har vært klart understreket ved etableringen at rådets saksbehandling skal være av prinsipiell art, og ikke være sanksjonerende.

Sakene som er sendt inn, spenner over et vidt saksfelt. Den digitale utviklingen i klasserommet og de etiske vurderingene som følger av dette, synes å oppta mange. Ellers har rådet blitt bedt om å mene noe om metodefrihet og læringssyn, om religiøs påvirkning, om statsborgerskap, om enslige mindreårige, om omgangsformer voksne i mellom og voksne/barn.

Selv om rådet ikke skal gå direkte inn i enkeltsaker, er det viktig for Lærerprofesjonens etiske råd å behandle alle saker som kommer inn og gi alle innsendere svar.

Medlemmene har siden oppstart vært invitert til en rekke arrangementer for å orientere om arbeidet og for å drøfte spesifikke saker.