AKTUELLE SAKER

Denne siden oppdaterer vi etter hvert rådsmøte. Når vi vurdere hvordan vi skal gripe an en sak, er det rådets mandat og Lærerprofesjonens etiske plattform som er vårt vurderingsgrunnlag.

Noen få av henvendelsene vi får er av en slik karakter at vi ikke offentliggjøre vår vurdering. I mange av sakene skriver vi en uttalelse som legges ut under “Uttalelser”.

I en del tilfeller får innsender(e) av saker en direkte respons per e-post. Hvis vi vurderer at tema og vårt svar er av almen interesse, spør vi innsender om vi kan legge ut svaret under fanen “Uttalelser”.

I noen få tilfeller anbefaler vi at henvendelsen vi får, rettes til andre instanser, for eksempel fagforening, ansvarlig for helse, miljø og sikkerhet eller tjeneste vei via kommune eller fylke.

Hva jobber Lærerprofesjonens etiske råd med akkurat nå!

11.12.18: Rådet kvalifiserer seg ytterligere og fordyper seg i ulike forståelser av profesjonsetikk  

Med utgangspunkt i evalueringen av Lærerprofesjonen etiske råd, inviterte rådet tre forskere/spesialister på profesjonsetikk til å presentere (kort) sitt perspektiv på profesjonsetikk på møtet i november. Dette gjorde vi for å kvalifisere oss ytterligere for arbeidet med profesjonsetikk. De inviterte var professor Geir Afdal (MF), førsteamanuensis Torbjørn Gundersen (OsloMet) og rådets egen Einar Øverenget (Høgskolen Innlandet). Rådet ønsket med dette initiativet å få presentert ulike syn på hva profesjonsetikk kan forstå som, for å kunne kvalifisere vår interne debatt og våre eksterne uttalelser ytterligere. Det kom tydelig fram i diskusjonen at rådet ønsker å ha fokus både på dagligdagse etiske dilemmaer knyttet til profesjonsutøvelsen og mer overordnet etiske dilemmaer som dukker opp knyttet til nasjonale og internasjonale utdanningspolitiske føringer.

Torbjørn Gundersen redegjorde også for ulike roller et etisk råd kan ta/være tildelt. Lærerprofesjonens etiske råd. Torbjørn skisserte fire mulige roller et profesjonsetiske råd kan ha: 1) informerende, uten anbefalinger, 2) rådgivende, med anbefalinger , 3) sanksjonerende, 4) besluttende. Lærerprofesjonens etiske råd er avgrenset til å være informerende og rådgivende.

Rådet arbeidet på møtet i november også med en tekstsamling med temaet “Ytringsfrihet i pedagogiske kontekster” som vil bli publisert på nettsiden tidlig på året 2019. I tekstsamlingen skriver lærere og ledere i barnehage og skole, en jurist, en filosof, en småbarnsforsker og representanter for skole og barnehageeier om temaet. Målet med denne tekstsamlingen er at den skal kunne brukes av ulike aktører til inspirasjon og kvalifisering av debatter lokalt der etter behov.

Videre arbeidet rådet på møtet i november med hvordan vi i større grad kan ha fokus på barnehagefeltet. I tillegg har vi planer om en konferanse knyttet til digitalisering samt utvikling av en dialogduk knyttet til profesjonsetisk arbeid i barnehage og skole.

21.09.18: Rådets arbeid har blitt evaluert

Evaluering av Lærerprofesjonens etiske råd foreligger nå! Rådet mener at evalueringen er svært treffende og at den gir mange muligheter for videreutvikling av rådets arbeid. En svært god anbefaling er at vi i større grad bør gjennomføre systematiske etiske analyser og drøftinger og belyse ulike posisjoner som kan legge grunnlag for informerte diskusjoner og konklusjoner i profesjonen. Saker som rådet vil prioritere framover er i tråd med rapportens anbefalinger. Blant annet har vi startet en diskusjon om vi skal utarbeide forslag til videreutvikling av Lærerprofesjonens etiske plattform. Vi har også startet planleggingen av en åpen konferanse. Vi ser at blant henvendelsene vi får, er etiske spørsmål knyttet til digitalisering og ytringsfrihet i pedagogiske kontekster aktuelle temaer. Rådet ønsker også å forankre profesjonsetikkarbeidet i flere lærerorganisasjoner, samt arbeide mer utadrettet i årene framover.

18.06.18: Teknologien utfordrer!

Rådet mottar jevnlig henvendelser knyttet til økt bruk av teknologi i skole og barnehage. Problemstillinger reises både med personvern som utgangspunkt og med spørsmål om medbestemmelse er ivaretatt. Har læreres profesjonelle skjønn en plass i selve beslutningsprosessene? Rådet har gitt en uttalelse om bruk av robot/avatar som hjelpemiddel for langtidssyke elever. I uttalelsen legges det vekt på personvernlovens krav til samtykke fra alle involverte. Etter at uttalelsen ble publisert, er det kommet  forespørsler om rådets syn på elevers bruk av smartklokker og avanserte telefoner  som også kan sende informasjon ut fra undervisningssituasjoner.

Rådet har også fått henvendelse fra en skole som har innført åpne, elektroniske karakterprotokoller der alle lærere har tilgang til elevers resultater, enten de underviser dem eller ikke. Rådet mener at det raskt bør komme opp en diskusjon om behovet for å regulere dette, og vil i første omgang gå i dialog med KS om saken.

Pesonvern er et av de fire hovedpunktene i lærerprofesjonens etiske plattform, så rådet vil garantert måtte vende tilbake til disse sakene.

 

 Dette er noen av sakene vi har behandlet tidligere:

 • Bruk av roboter og smartklokke i pedagogiske sammenheng

 • Stråling fra trådløs teknologi

 • Læreres rolle knyttet til tildeling av statsborgerskap

 • Behandling av mindreårige asylsøkere

 • Konflikt mellom lærere

 • Religion i lærerplanen

 • Ny overordnet del

 • Yrkesfag og tidlig spesialisering

 • Kompetansereformen og “avskilting” av lærere

 • Taushetsplikt knyttet til særskilt sak

 • Digitalisering, personvern og karaktersetting

 • Ytringsfrihet

 • Prøveundervisning og prøvesamvær knyttet til ansettelser