MANDAT 

Formål
Lærerprofesjonens etiske råd skal støtte opp om etisk forsvarlig praksis i utdanningssektoren til beste for barn, unge og voksne. Rådet skal fremme verdiene i Lærerprofesjonens etiske plattform. Rådet skal bidra til økt bevissthet og kunnskap om lærerprofesjonens etiske ansvar og verdier, i samfunnet og i profesjonen. Rådet skal løfte fram profesjonsetiske utfordringer i faglige, pedagogiske og politiske sammenhenger der det er relevant for profesjonen. Rådet skal uttale seg fritt og være et rådgivende organ for profesjonen i prinsipielle etiske spørsmål. Rådet skal bidra til debatt, og øke forståelsen for profesjonens unike bidrag i samfunnet.

Oppgaver
Lærerprofesjonens etiske råd skal løfte profesjonsetiske spørsmål av prinsipiell karakter inn i profesjonen og i samfunnsdebatten, ved for eksempel:

  • å løfte fram og uttale seg om spørsmål fra profesjonen som er av prinsipiell karakter på selvstendig grunnlag uttale seg om profesjonsetiske spørsmål i utdanningssektoren
  • å skrive kronikker, artikler og holde foredrag, og foreslå relevante forskningsbaserte artikler til utdanningsforskning.no (Utdanningsforbundets forskningsformidling på nett)
  • å være en ressurs i lærerutdanningenes arbeid med profesjonsetikk
  • å gi råd til Utdanningsforbundet om innhold til kurs for medlemmer og tillitsvalgte
  • å gi Utdanningsforbundet forslag til revideringer i Lærerprofesjonens etiske plattform

Sammensetning
Rådet består av fem representanter fra lærerprofesjonen som har sitt daglige arbeid i barnehage, skole, støttesystem og lærerutdanninger, og fire representanter med annen relevant fagkompetanse. Rådet skal ledes av en fra profesjonen.

Organisering
Utdanningsforbundets sentralstyre har ansvar for å opprette Lærerprofesjonens etiske råd med mandat og sammensetning. De andre lærerorganisasjonene kan inviteres til å delta i prosessen med å opprette rådet. Rådets åremål er fire år. Rådet avholder møter fire ganger per år.

Evaluering
Rådets arbeid evalueres i perioden 2016–2019. Evalueringen ferdigstilles før neste landsmøte.

For oppdrag utover disse møtene, må rådsmedlemmer kontaktes direkte eller via rådets leder.

Leder for rådet fra 31. januar 2017 er Birte Simonsen, nestleder er Caroline Brandth. 

I rådets første år 2016 var Alexander Meyer leder og Birte Simonsen nestleder.