Vedrørende eventuelle endringer i Lærerprofesjonens etiske plattform

Mai 2019

 Oppsummering: Mandatet til Lærerprofesjonens etiske råd gir rådet mulighet til å foreslå endringer i Lærerprofesjonens etiske plattform. I tillegg har rådet mottatt en henvendelse knyttet til forslag om endringer. Lærerprofesjonens etiske råd har gjennom en grundig saksbehandling konkludert i saken.  På det nåværende tidspunkt tilrår ikke rådet en endring i ordlyden eller innhold av plattformen. Plattformen bør i sin nåværende form prøves ut over lengre tid før eventuelle endringer tilrådes.

 

Nedenfor finnes en liste over moment som har inngått i drøftingen i Lærerprofesjonens etiske råd forut for vedtaket. Drøftingen har pågått over flere rådsmøter, fra november 2018 til mai 2019:

 

·        Lærerprofesjonens etiske plattform sin nåværende form og ordlyd

 • bør ikke være for spesifikk eller for generell

 • gir nå gode rammer og retning for det profesjonsetiske arbeidet.

 • har før den ble vedtatt vært gjenstand for grundig prosess, har stått seg bra i det profesjonsetiske arbeidet.

·        Hvem omfattes av/er gjenstand for plattformen?

 • Omfavner plattformen, slik den nå er formulert, alle de grupper som den bør?

 • Plattformen omfavner alle som er omfattet av barnehageloven og opplæringsloven

 • Er lærerstudenter omfattet? De er også underlagt en pedagogisk praksis under utdanningen

 • Lærerstudenter er under utdanning til å skulle forvalte plattformen i senere yrke, og bør derfor ha godt kjennskap til plattformen. Plattformen bør inngå i lærerutdanningene som et viktig redskap

·        Hvem er forpliktet på å bruke plattformen/Hvem er utøvere av den pedagogiske praksis?

 • Plattformen er et etisk forpliktende grunnlag for alle som arbeider med barn og unge innenfor profesjonen.

 • Det kommer stadig flere yrkesgrupper inn i arbeidet med barn og unge. Alle som arbeider med barn og unge bør inkluderes i profesjonsetikk. I sin nåværende form er det nevnt spesifikke yrkesgrupper i plattformen. For at enkeltgrupper, som ikke nå  nevnes i plattformen, ikke skal bli ekskludert eller usynliggjort, kan det vurderes om man skal endre ordlyden fra ‘profesjon’ til ‘profesjonsfelleskap’

 • Et profesjonsfellesskap forstått som utøvere av en profesjon, en pedagogisk praksis, og som inkluderer ulike faglige bakgrunner, forskjellige utdanninger og tilsetningsforhold, inkludert ledere.

 • På den annen side er plattformen nettopp lærerprofesjonens etiske plattform, dvs. at det er viktig å anerkjenne grensene til en profesjon. I sin nåværende form inkluderer plattformen allerede ansatte på arbeidsplassene når det sies, at ’kollegiet tar initiativ til etisk refleksjon og dialog med alle ansatte på arbeidsplassene’ og ‘kollegiet samarbeider om å videreutvikle kunnskaper, ferdigheter og etisk dømmekraft, både internt, og i samspill med utdannings- og forskingsmiljøer’ (sitat fra Lærerprofesjonens etiske plattform).

 

·        Hvordan kan plattformen brukes?

 • Lærerprofesjonens etiske råd mener ikke at det i plattformen skal spesifiseres hvordan den skal brukes av profesjonen. Det er ikke en metodemanual eller en instruks, og bør ikke være for konkret. Men det bør fremgå, at plattformen er et etisk forpliktende grunnlag for alle i profesjonen, og at den bør brukes.

 • UDF har fyldige temasider om profesjonsetikk. Her er samlet mye relevant materiale som kan nyttes av arbeidsplasser

 • Kan plattformen brukes til å sette profesjonsetiske spørsmål på dagsordenen? Bør profesjonens ansvar for å være ‘vaktbikkje’ betones?

 

·        Hva kan plattformen inneholde?

 • Profesjonen som forpliktet på å legge frem og drøfte fremtidsmuligheter (for eksempel bærekraftig utvikling) for barn/unge med barn/unge, slik at de får opplæring i å delta i demokratiske prosesser (handlekompetanse). Dette skal ses i lyset av barn/unges manglende stemmerett før de er 18 år. Men bør ikke nevnes eksplisitt i plattformen

 • Arbeidsplasser sitt ansvar for å ta imot nye profesjonsutøvere (for eksempel praksisstuderende og nytilsatte) på arbeidsplassene på en måte som inviterer de inn i profesjonsfelleskapet. Men bør ikke nevnes eksplisitt i plattformen

 • Det er drøftet hva som er innenfor og hva som er utenfor Læreprofesjonens etiske område/plattformen. Dette berører også en prinsipiell diskusjon om hva som er innenfor og hva som er utenfor mandatet til Lærerprofesjonens etiske råd.