Rådsuttalelse om førstesamtale/oppstartsamtale i barnehagen

Lærerprofesjonens etiske råd har mottatt henvendelser om standardiserte skjemaer til bruk i førstesamtale/oppstartsamtale i barnehagen. Barnehagelærere uttrykker bekymring knyttet til en rekke av spørsmålene som stilles.

Norske barnehager har lang tradisjon for samarbeid og samtaler med barns foresatte. Dette er hjemlet i Barnehagelovens § 1 -  " ...i forståelse med hjemmet ivareta barnets behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling". Oppstartsamtaler med foresatte har nettopp  til hensikt å bygge relasjoner og innhente informasjon, slik at en kan legge til rette et godt opphold i barnehagen, basert på barnets beste .

Rådet har drøftet henvendelsene og støtter innsendernes kritikk. Det er viktig å merke seg at spørsmålene som kritiseres, er tenkt til samtaler om samtlige barn, og at samtalene derfor ikke finner sted på grunnlag av en uttrykt bekymring. Det er i denne sammenhengen vanskelig å se hensikten med spørsmål som: «Hvordan er familiens økonomi?», «Bruker noen av omsorgspersonene medisiner vi bør vite om?», «Har barnet vært vitne til eller opplevd vold eller hatt andre traumatiske opplevelser?», Hvordan er familiens bosituasjon? (her menes det hvor de bor, hvordan er gaten, eier eller leier de)», «Er det noen sykdommer/diagnoser i familien, fysisk eller psykisk, som vi bør vite om?», «Hvordan er deres holdninger til alkohol og andre rusmidler?». Rådet vil påpeke at disse spørsmålene går langt utover det som er nødvendig informasjon i en generell oppstartsamtale for å ivareta barnets beste. 

I lærerprofesjonens etiske plattform står det at profesjonen har et særlig ansvar for personvern: «Personopplysninger skal forvaltes på måter som verner om barnehagebarn, elever, foresatte og kollegers integritet og verdighet.» Videre uttrykkes det at profesjonen har et særlig ansvar for «… tillitsfull samhandling med dem vi jobber for og med.» Barnehagelærere må gis handlingsrom til å bruke sitt profesjonelle skjønn i samtaler med foresatte. For stram standardisering av samtalene er en innskrenking av dette handlingsrommet. Når mange av spørsmålene i tillegg er kritikkverdige, både med hensyn til barnets og hjemmets rett til personvern, kan ønsket om en tillitsfull samhandling lett endres til gjensidig mistenksomhet. 

Barnehageeier skal reagere med tidlig innsats når det er grunn til bekymring om barnets utvikling, og det skal også dokumenteres at man har et forsvarlig system for innhenting av nødvendig informasjon og kartlegging av risikofaktorer. Standardiserte spørreskjema  kan ses som et verktøy i denne sammenhengen. Men barnehagelæreren må gis  ansvar for å foreta en vurdering av hva som er nødvendig informasjon, og hvordan denne informasjonen brukes og behandles. Hensikten med oppstartsamtalen er først og fremst å legge til rette for en god dialog med hjemmet, grunnlagt på tillit og samarbeid, slik både lov og rammeplan krever. Innholdet i og formen på samtalen bør være gjenstand for løpende faglig og etisk refleksjon og vurdering.

På vegne av Lærerprofesjonens etiske råd

Cecilie Perez

Hilde W. Afdal (leder)