Rådsuttalelse om bruk av "roboter"/kommunikasjonsverktøy i undervisning

Lærerprofesjonens etiske råd noterer seg at utplassering av kommunikasjonsverktøy med overføring av lyd (toveis) og bilde (enveis) er tatt i bruk i undervisningssituasjoner i Norge. Tilgangen til å bruke slike verktøy i klasserommet aktualiserer en rekke spørsmål. Spørsmålene knyttes til beslutningsprosedyrer og beslutningsansvar, til personvern samt rettighetene til både direkte brukerne og øvrige involverte personer.

I brev fra mai 2017 uttaler Kunnskapsdepartementet at søknader om utplassering av denne typen verktøy bør imøtekommes dersom det ikke er til hinder for undervisningen eller går ut over de andre elevene. Hva som kan sies å representere slike hinder sies det ikke noe nærmere om.

Lærerprofesjonens etiske plattform sier at profesjonens samfunnsmandat er å fremme barnehagebarn og elevers læring, utvikling og danning. Lærerprofesjons etiske råd vil påpeke det dilemmaet en lærer vil befinne seg i hvis en må veie behovene til en langtidssyk elev og undervisningsopplegg rettet mot de øvrige elevene opp mot hverandre. Det betyr at lærerens profesjonelle skjønn må være en viktig faktor i diskusjonen. Hvordan og hvor ofte verktøyet skal anvendes og virkninger av anvendelsen bør være gjenstand for jevnlig vurdering. Lærerprofesjonens etiske råd mener at etisk refleksjon og dialog omkring sentrale dilemmaer ved bruk av denne typen hjelpemidler er viktig, og at det bør drøftes hvilke forhold som må være til stede før utplassering i undervisningssituasjonen.

Kunnskapsdepartementet understreker at utplassering av denne typen kommunikasjonsverktøy må regnes som et tillegg og ikke erstatte langtidssyke elevers rettigheter til undervisning etter Opplæringsloven. At dette er et supplement og ikke selve tilbudet, innebærer at det ikke nødvendigvis er en ordning som brukes hele skoledagen igjennom. I tillegg betoner Kunnskapsdepartementet at dette regnes som et frivillig tiltak både fra elevens og fra skolens og skoleeiers side. Her er det viktig å vektlegge frivilligheten og at det ikke er et tiltak som kan pålegges. Også gratisprinsippet må vektlegges.

I Lærerprofesjonens etiske plattform er elevenes personvern et sentralt punkt. Det betones at personopplysninger skal forvaltes på måter som verner om barnehagebarn, elever, foresatte og kollegers integritet og verdighet, og at mulighetene for elektronisk informasjonsspredning krever særlig kritisk årvåkenhet. Datatilsynet har uttalt at Lov om behandling av personopplysninger kommer til anvendelse ved bruk av toveis kommunikasjonsverktøy i klasserommet. Loven nevner særlig hensynet til den enkeltes integritet. Dette innebærer at det stilles krav til samtykke av hver enkelt som involveres og at informasjon gis til alle berørte parter. I tillegg stilles det krav til ansvarlige myndigheter knyttet til internkontroll og informasjonssikkerhet

Lærerprofesjonens etiske råd vil peke på at utplassering av elektroniske verktøy ikke må skje for fort. Stat, fylkeskommuner og kommuner må først innføre solide rutiner der alle hensyn er tatt, og der lærerne som sentrale fagpersoner har en sentral rolle.

På vegne av Lærerprofesjonens etiske råd: Birte Simonsen og Sine Charlotte Gade