Rådsuttalelse om lærerrollen når voksne med liten eller ingen skolebakgrunn søker statsborgerskap

Statsborgerskap på prøve

Lærerprofesjonens etiske råd har mottatt en bekymring fra lærere som jobber med voksne med liten eller ingen skolebakgrunn, som søker om norsk statsborgerskap. Bekymringen omhandler at det etter endringer i Statsborgerloven kreves at søkere om norsk statsborgerskap må ha oppnådd nivå A2 på norskprøve muntlig, og bestått samfunnskunnskapsprøve på norsk. Det er krevende å oppnå disse kravene for nevnte gruppe søkere. Bekymringen rettes også mot det problematiske ved at lærere har ansvar for å vurdere nevnte gruppe elever. Denne uttalelsen vil ta for seg siste del av bekymringen.

I Lærerprofesjonens etiske plattform, står følgende om Lærerprofesjonens etiske ansvar: «Vi har ansvaret for tillitsfull samhandling med dem vi jobber for og med. Vår lojalitet ligger hos barnehagebarn og elever for å fremme deres beste. Sannferdig formidling av kunnskap og faglig god tilrettelegging er avgjørende.» Videre fremheves det at: «Barnehagelærere, lærere og ledere er faglig funderte og etisk reflekterte i arbeidet med vurdering.»

Lærerprofesjonens etiske råd mener at lærere ikke skal ha ansvar for å vurdere nevnte gruppe elevers besvarelser som er avgjørende for at elevene kan søke om norsk statsborgerskap. En slik vurdering går utover lærers rolle i vurdering. Lærerprofesjonens etiske råds standpunkt har sin årsak i at en vurderingspraksis der læreres vurderinger blir avgjørende for om elever får statsborgerskap eller ei, vil komme i konflikt med lærernes profesjonsetiske plattform.

 

På vegne av lærerprofesjonens etiske råd: Alexander Meyer og Vibeke Solbue